แจ้งการปิดให้บริการ

แจ้งการปิดให้บริการในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 -13.00 น.

แจ้งการปิดให้บริการ


แจ้งการปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน

เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate


รายละเอียด:
เป็นฐานข้อมูลใหม่ล่าสุดที่อัพเกรดจากฐานข้อมูล Academic Search Completeเป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ ที่ออกเป็นวาระและวิดีโอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักวิชาการในทุกสาขาวิชา อาทิ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์และอื่นๆ

ระยะเวลาทดลอง: ใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
URL :: https://goo.gl/FWY1JH

เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

       รายละเอียด   :   ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย

        URL    :   http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE
  ระยะเวลาการใช้งาน  :  วันที่ พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560